അഞ്ചിതള്‍ പൂ

ഓ ഓ ഓ ഓ.
ഓ ഓ ഓഓഹോ 
അഞ്ചിതള്‍ പൂ പൂക്കുംപോല്‍ വിണ്ണില്‍
പൊന്നുഷസ്സിന്‍ താരം വന്നുപോയി 
ആത്മസൗവര്‍ണ്ണ നാളങ്ങളായി 
ഭാഗ്യ ദേവാംഗരാഗങ്ങളായി 
നീളും നിശാ വനവീഥിയില്‍
മിന്നിമിന്നി വിരിയും 
ഓ ഓ ഓ ഓ

നിരിസാ നിരിസാ
ആ നാ നാ ന നാ നാ
ആ നാ നാ ന നാ നാ
നാ നാ 

പോയ്‌മറഞ്ഞൂ നോവുകള്‍ തന്‍
മൂകനൊമ്പരങ്ങള്‍
പൂത്തുണർന്നൂ വീണ്ടും നമ്മില്‍
മോഹവാരിജങ്ങള്‍
ഏതോ കിനാവില്‍ ഓണം വന്നെത്തും
ഓര്‍ക്കാതെ പോരും വരൾക്കാലം
പിന്നിടാം ദൂരങ്ങളാല്‍
ദൂരങ്ങളാല്‍
ഓ ഓ ഓ ഓ
ഓ ഓ ഓ ഓ ഹോ

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
anchithal poo

Additional Info

Year: 
2013

അനുബന്ധവർത്തമാനം