മായം മായം മായ

മായം മായം മായ
സര്‍വ്വം മായം മായ
കാണാലോകം വെറൊന്നുണ്ടേ 
മായം മായം മായ
സര്‍വ്വം മായം മായ
കാണാലോകം വെറൊന്നുണ്ടേ
വാരിക്കോരി കൂനമുറിച്ചത്
പോകും മറിമായം
ഓരോ തുള്ളിയുംമുക്കി  നിറച്ചത്‌
മാറും മറിമായം
എല്ലാം കാണും കണണുള്ളോരും 
മേലെ എല്ലാമറിയും തമ്പ്രാനുണ്ടേ

മായം മായം മായ
സര്‍വ്വം മായം മായ
കാണാലോകം വെറൊന്നുണ്ടേ 
മായം മായം മായ
സര്‍വ്വം മായം മായ
കാണാലോകം വെറൊന്നുണ്ടേ
മായം മായം മായം മായം മറിമായം 
മായം മായം മായം മായം മറിമായം
മായം മായം മായം മായം

L7iOZRO_FZo