മൈ ലവ് യൂ ആര്‍ മൈ പഞ്ചസാര

Year: 
2012
my love you are my panchasara
നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet

മൈ ലവ്
യൂ ആര്‍ മൈ പഞ്ചസാര 
മൈ ലവ്
യൂ ആര്‍ മൈ പഞ്ചസാര
സൊ യു ഇന്‍ എ ചായക്കട ..
ഹാവിങ്ങ് പഴംപൊരി


മൈ ലവ്..മൈ ലവ്
യൂ ആര്‍ മൈ തങ്കക്കുടം 

മൈ ലവ്..
യൂ ആര്‍ മൈ തങ്കക്കുടം
സൊ യൂ ഇന്‍ എ ബെക്കറിക്കട
ഹാവിങ്ങ് പാല്‍പേട..
ഐ ഹാവ് ഒണ്‍ലി ഓണ്‍ തിങ്ങ് റ്റു സെ
ഐ ഡോണ്ട് നോ വാട്ട് റ്റു സെ
ഐ ലവ് യൂ...ഐ ലവ് യൂ...
ഐ ലവ് യൂ...ഐ ലവ് യൂ...
ഐ ലവ് യൂ...
മൈ ലവ് 


Da Thadiya Malayalam Movie | Malayalam Movie | My Love You are My Panchasara Song | Song | 1080P HD