മ മ മ മ മ മ മായാവി

ഒലേ ഒലേ ഒലേ ഒലല്ലേ
ഒയേ ഒയേ ഒയേ ഒയയ്യേ
ഒലേ ഒലേ ഒലേ ഒലല്ലേ
ഒയേ ഒയേ ഒയേ ഒയയ്യേ

മ മ മ മ മ മ മായാവി
ഡ ഡ ഡ ഡ ഡ ഡ ഡാകിനി
ല ല ല ല ല ല ലവ് ആയടാ
ബ ബ ബ ബ ബ ബ ബോറായെടി
മ മ മ മ മ മ മജ്നുവോ
ല ല ല ല ല ല ലൈലയോ
കി കി കി കി കി കി കിസ് താടാ
മി മി മി മി മി മി മിസ്സായെടി

സൺഡേ മാത്രം വർക്കിംഗ് ഡേ
ഹേയ് ഹേയ്
മറ്റ് ദിവസങ്ങൾ ഹോളിഡേ
ഹേയ് ഹേയ്

സൺഡേ മാത്രം വർക്കിംഗ് ഡേ
ഹേയ് ഹേയ്
മറ്റ് ദിവസങ്ങൾ ഹോളിഡേ
ഹേയ് ഹേയ്

വെ വെ വെ വെ വെ വെ വെണ്ടയ്ക്ക
കെ കെ കെ കെ കെ കെ കയ്പ്പക്ക
ക ക ക ക ക ക കളിച്ചീടാം
നൊ നൊ നൊ നൊ നൊ നൊ നടക്കില്ല

തെ തെ തെ തെ തെ തെ തേനല്ലേ
മു മു മു മു മു മു മുളകാണെടാ
പ പ പ പ പ പ പറന്നീടാം
വി വി വി വി വി വി വീഴുമെടാ

ഇടിച്ചു പുഴുങ്ങി നിന്നെ ഡിന്നറാക്കുമെടാ
ഹേയ്
അടിച്ചു പൊടിച്ചു നിന്നെ കുഴമ്പാക്കുമെടി
ഹേയ്
ഇടിച്ചു പുഴുങ്ങി നിന്നെ ഡിന്നറാക്കുമെടാ
ഹേയ്
അടിച്ചു പൊടിച്ചു നിന്നെ കുഴമ്പാക്കുമെടി
ഹേയ്

ഒലേ ഒലേ ഒലേ ഒലല്ലേ
ഒയേ ഒയേ ഒയേ ഒയയ്യേ
ഒലേ ഒലേ ഒലേ ഒലല്ലേ
ഒയേ ഒയേ ഒയേ ഒയയ്യേ

മ മ മ മ മ മ മായാവി
ഡ ഡ ഡ ഡ ഡ ഡ ഡാകിനി
ല ല ല ല ല ല ലവ് ആയടാ
ബ ബ ബ ബ ബ ബ ബോറായെടി

പ പ പ പ പ പ പാരീസിലോ
ടു ടു ടു ടു ടു ടു ഉഗാണ്ടയിലോ
ല ല ല ല ല ല ലണ്ടനിലോ
വ വ വ വ വ വ വട്ടായോടി

പൊ പൊ പൊ പൊ പൊ പൊ പൊന്നല്ലേ
മു മു മു മു മു മു മുക്കാണെടി
ക ക ക ക ക ക കാമുകി
ക ക ക ക ക ക കാ മുക്കി

ചവച്ച് വറുത്തു നിന്നെ പൊടിയാക്കുമെടാ
ഹേയ്
കശക്കി നുറുക്കി നിന്നെ ഫ്രൈയാക്കുമെടി
ഹേയ്
ചവച്ച് വറുത്തു നിന്നെ പൊടിയാക്കുമെടാ
ഹേയ്
കശക്കി നുറുക്കി നിന്നെ ഫ്രൈയാക്കുമെടി
ഹേയ്

മമമമമമ മായാവി
ഡ ഡ ഡ ഡ ഡ ഡ ഡാകിനി
ല ല ല ല ല ല ലവ് ആയടാ
ബ ബ ബ ബ ബ ബ ബോറായെടി
മ മ മ മ മ മ മജ്നുവോ
ല ല ല ല ല ല ലൈലയോ
കി കി കി കി കി കി കിസ് താടാ
മി മി മി മി മി മി മിസ്സായെടി

സൺഡേ മാത്രം വർക്കിംഗ് ഡേ
ഹേയ് ഹേയ്
മറ്റ് ദിവസങ്ങൾ ഹോളിഡേ
ഹേയ് ഹേയ്
സൺഡേ മാത്രം വർക്കിംഗ് ഡേ
ഹേയ് ഹേയ്
മറ്റ് ദിവസങ്ങൾ ഹോളിഡേ
ഹേയ് ഹേയ്

ഒലേ ഒലേ ഒലേ ഒലല്ലേ
ഒയേ ഒയേ ഒയേ ഒയയ്യേ
ഒലേ ഒലേ ഒലേ ഒലല്ലേ
ഒയേ ഒയേ ഒയേ ഒയയ്യേ
ഒലേ ഒലേ ഒലേ ഒലല്ലേ
ഒയേ ഒയേ ഒയേ ഒയയ്യേ
ഒലേ ഒലേ ഒലേ ഒലല്ലേ
ഒയേ ഒയേ ഒയേ ഒയയ്യേ

Mamama mayaavi | Malayalam Movie Songs | Krishnanum Radhayum (2011)