പാട്ടിൽ ഈ പാട്ടിൽ

ആ.. ആ.. ആ....
പാട്ടിൽ ഈ പാട്ടിൽ ഇനിയും നീ ഉണരില്ലേ?
ഒരു രാപ്പാടി പാടും ഈണം കേട്ടതില്ലേ?
പനിനീർപ്പൂക്കൾ ചൂടി ഈ രാവൊരുങ്ങിയില്ലേ?
എൻ നെഞ്ചിലൂറും... ഈ പാട്ടിൽ
 ഇനിയും നീ ഉണരില്ലേ?

സാഗരം മാറിലേറ്റം കതിരോൻ വീണെരിഞ്ഞു
കാതരേ നിന്റെ നെഞ്ചിൽ എരിയും സൂര്യനാരോ ?
കടലല തൊടുനിറമാർന്നു നിൻ
കവിളിലുമരുണിമ പൂത്തുവോ ?
പ്രണയമൊരസുലഭ മധുരമായ് നിർവൃതി
ഒഴുകും .... പാട്ടിൽ ഈ പാട്ടിൽ
ഇനിയും നീ ഉണരില്ലേ?

ആയിരം പൊൻ‌മയൂരം കടലിൽ നൃത്തമാടും
ആയിരം ജ്വാലയായി കതിരോൻ കൂടെയാടും
പകലൊളി ഇരവിനെ വേൾക്കുമീ
പുകിലുകൾ പറവകൾ വാഴ്ത്തിടും
പ്രണയമൊരസുലഭ മധുരമായ് നിർവൃതി
ഒഴുകും .... പാട്ടിൽ ഈ പാട്ടിൽ
ഇനിയും നീ ഉണരില്ലേ?

ഒരു രാപ്പാടി പാടും ഈണം കേട്ടതില്ലേ?
പനിനീർപ്പൂക്കൾ ചൂടി ഈ രാവൊരുങ്ങിയില്ലേ?

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
8.5
Average: 8.5 (2 votes)
Pattil ee pattil

Additional Info