പാട്ടിൽ ഈ പാട്ടിൽ (M)

ആ.. ആ.. ആ....
പാട്ടിൽ ഈ പാട്ടിൽ ഇനിയും നീ ഉണരില്ലേ
ഒരു രാപ്പാടി പാടും ഈണം കേട്ടതില്ലേ
പനിനീർപ്പൂക്കൾ ചൂടി ഈ രാവൊരുങ്ങിയില്ലേ...
എൻ നെഞ്ചിലൂറും... ഈ പാട്ടിൽ ഇനിയും നീ ഉണരില്ലേ...

സാഗരം മാറിലേറ്റും കതിരോൻ വീണെരിഞ്ഞൂ
കാതരേ നിന്റെ നെഞ്ചിൽ എരിയും സൂര്യനാരോ...
കടലല തൊടുനിറമാർന്നു നിൻ
കവിളിലുമരുണിമ പൂത്തുവോ...
പ്രണയമൊരസുലഭ മധുരമായ്... നിർവൃതി
ഒഴുകും... പാട്ടിൽ ഈ പാട്ടിൽ ഇനിയും നീ ഉണരില്ലേ...

ആയിരം പൊൻ‌മയൂരം കടലിൽ നൃത്തമാടും
ആയിരം ജ്വാലയായി കതിരോൻ കൂടെയാടും
പകലൊളി ഇരവിനെ വേൾക്കുമീ
പുകിലുകൾ പറവകൾ വാഴ്ത്തിടും
പ്രണയമൊരസുലഭ മധുരമായ് നിർവൃതി
കുളിരിൽ... ഈ കൂട്ടിൽ ഇനിയും നാം അണയില്ലേ...
ഒരു രാപ്പാടി പാടും ഈണം കേട്ടതില്ലേ...
പനിനീർപ്പൂക്കൾ ചൂടി ഈ രാവൊരുങ്ങിയില്ലേ...

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
6
Average: 6 (1 vote)
Pattil Ee Pattil

Additional Info

Year: 
2011