വിജനതീരം

വിജനതീരം വിധിമുഹൂര്‍ത്തം കടലിരമ്പം
യാത്രചൊല്ലാം രാത്രിയോടോ പകലിനോടോ
വേഗം വാടാറായ് വീശുന്നേരം
തകരുമീ ശിലകള്‍
ഇടറിടാം ഇടം വലം തിരുവചനം

വിജനതീരം വിധിമുഹൂര്‍ത്തം കടലിരമ്പം
യാത്രചൊല്ലാം രാത്രിയോടോ പകലിനോടോ

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet

Additional Info