ആലോലം പീലിക്കാവടി

ആലോലം... പീലിക്കാവടിച്ചേലിൽ
നീലമാമല മേലെ... ആലോലം

ചെമ്മണി പുലരി തൻ
കൺപീലി കാവിലെ
മഞ്ഞുതുള്ളികൾക്കാലോലം
ആലോലം ആലോലം...

ആലോലം... പീലിക്കാവടിച്ചേലിൽ
നീലമാമല മേലെ... ആലോലം

മായൻ കുയിലിൻ കാകളിയോ
കണ്ണനൂതും കൊന്ന കുഴൽ വിളിയോ
മായൻ കുയിലിൻ കാകളിയോ
കണ്ണനൂതും കൊന്ന കുഴൽ വിളിയോ
മനം മുഴുകെ മാനം മുഴുകെ
നാദാന്ദോളികയോ
മലരും മലരുകൾ
തൂവും തേനലയോ

ആലോലം... പീലിക്കാവടിച്ചേലിൽ
നീലമാമല മേലെ... ആലോലം

സഖി ഹേ, കേശി മഥനം ഉദാരം
സഖി ഹേ, കേശി മഥനം ഉദാരം
രമയമയാസഹ മദനമനോരഥ
ഭാവിതയാ സവികാരം
സഖി ഹേ, കേശി മഥനം ഉദാരം

യമുനാതീരവന നികുഞ്ജങ്ങളിൽ
കമനീയാംഗൻ കാമോപമൻ
ഗോപികാഹൃദയ ചോരനുദാരൻ
അരമണികളിൽ കാൽത്തളകളിൽ
അനുപമലയഭര രാസകേളിതൻ
ലാസ്യ ലഹരിയിൽ
തിരകൾ ഞെറികൾ പകരും

ആലോലം... പീലിക്കാവടിച്ചേലിൽ
നീലമാമല മേലെ... ആലോലം

പ്രിയേ ചാരുശീലേ, പ്രിയേ ചാരുശീലേ
മുൻ‌ച മയി മാനം അനിദാനം
പ്രിയേ ചാരുശീലേ
ത്വമസി മമ ഭൂഷണം, ത്വമസി മമ ജീവനം
ത്വമസി മമ ഭൂഷണം, ത്വമസി മമ ജീവനം
ത്വമസി മമ ഭവജലധി രത്നം
പ്രിയേ ചാരുശീലേ, പ്രിയേ ചാരുശീലേ

    

 

 

 

എഴുതിയത് : കിഷോർ

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
10
Average: 10 (2 votes)
Alolam peelikkavadi

Additional Info