ആശ തകരുകയോ

ആശതകരുകയോ ദേവാ ദേവാ
നീ വെടിയുകയോ

ജീവിതാശതൻ ദീപിക മങ്ങി
ഭാവിപാതയിൽ കൂരിരുൾ തിങ്ങി

ഈ വിധം എൻ ഗതിയോ
എന്മനോരഥവല്ലികളാകെ
പൊന്മനോഹരമൊട്ടുകൾ ചൂടവേ
വെണ്മഴു വീശുകയോ