കലിതകലാമയ

കലിതകലാമയ കൈലാസ വാസാ
കാമിതദായക കാത്തരുൾ നായക
ജയ കൈലാസപതേ നീ ഗതി ശിവ ശിവ
ജയ കൈലാസപതേ

ഗതി നീയേ പതി നീയേ പരമേശ്വരാ‍
പരിതാപമിനിയേതുമരുതീശ്വരാ

പാരിലാശയുടെ കിരണങ്ങൾ തൂകി
പരിപാഹി പരിപാഹി കനിവേകി നീ

കൈലാസവാസാ പ്രഭോ
ജയദേവ ദേവാ വിഭോ-ശ്രീ

-കലിത....