നീലപ്പീലിക്കാവടിയേന്തീ നീ തണലേകും

നീലപ്പീലിക്കാവടിയേന്തീ നീ തണലേകും തൃപ്പടിതാണ്ടീ

ചിന്തുകൾ പാടീ സ്വാമിയെത്തേടീ വന്നിതാഞാനും ആണ്ടവനേ

നീലപ്പീലിക്കാവടിയേന്തി നീ തണലേകും തൃപ്പടിതാണ്ടീ

ചിന്തുകൾ പാടീ സ്വാമിയെത്തേടീ വന്നിതാഞാനും ആണ്ടവനേ

കാര്‍‌ത്തികോത്സവനാളിൽ നീളേ നെയ്‌തിരിനാളം പോലേ..

കാര്‍‌ത്തികോത്സവനാളിൽ നീളേ നെയ്‌തിരിനാളം പോലേ

ഞാനെരിഞ്ഞു നിൻ പാദം ചേരും, ഞാനെരിഞ്ഞു നിൻ പാദം‌ ചേരും

മുരുകാ നീ വരമേകൂ, മുരുകാ വേലാ, വേലാ, വേലാ

നീലപ്പീലിക്കാവടിയേന്തീ നീ തണലേകും തൃപ്പടിതാണ്ടീ

ചിന്തുകൾ പാടീ സ്വാമിയെത്തേടീ വന്നിതാഞാനും ആണ്ടവനേ

ആ ജന്മാന്തരപാപം‌മൂലം നരകം‌താനനുവേലം

ആ ജന്മാന്തരപാപം‌മൂലം നരകം‌താനനുവേലം

ആടും കാവടി വീഴും‌മുൻപേ, ആടും കാവടിവീഴും മുൻപേ

വരുമോ നീ വടിവേലാ, വരുമോ വേലാ വള്ളിമണാളാ

നീലപ്പീലിക്കാവടിയേന്തീ നീ തണലേകും തൃപ്പടിതാണ്ടീ

ചിന്തുകൾ പാടീ സ്വാമിയെത്തേടീ വന്നിതാഞാനും ആണ്ടവനേ

നീലപ്പീലിക്കാവടിയേന്തി നീ തണലേകും തൃപ്പടിതാണ്ടീ

ചിന്തുകൾ പാടീ സ്വാമിയെത്തേടീ വന്നിതാഞാനും ആണ്ടവനേ

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet

Additional Info