കാനനശ്രീലകത്തോംകാരം എൻ

കാനനശ്രീലകത്തോംകാരം എൻ കാരുണ്യവാരിധിതൻ അവതാരം
കാനനശ്രീലകത്തോംകാരം എൻ കാരുണ്യവാരിധിതൻ അവതാരം
മാമലമേലെ ഞാനവിരാമം കേൾ‌പ്പതു നാഥാ നിൻ തിരുനാമം
മാമലമേലെ ഞാനവിരാമം കേൾ‌പ്പതു നാഥാ നിൻ തിരുനാമം
പാഹി മോഹിനീസുതനേ വാ പരമജ്യോതിയെ ദേവാവാ
സ്വാമി ധീം തകോം എരുമേലി നടയിൽ പേട്ടയായ് ധീം ധീം തോം
പാഹി മോഹിനീസുതനേ വാ പരമജ്യോതിയെ ദേവാവാ (കോറസ്സ്)
സ്വാമി ധീം തകോം എരുമേലി നടയിൽ പേട്ടയായ് ധീം ധീം തോം (കോറസ്സ്)
കാനനശ്രീലകത്തോംകാരം എൻ കാരുണ്യവാരിധിതൻ അവതാരം
മാമലമേലെ ഞാനവിരാമം കേൾ‌പ്പതു നാഥാ നിൻ തിരുനാമം

കര്‍പ്പൂരമാളും ആഴിയിലെന്നുടെ ദുഃഷ്‌കര്‍മ്മപാപങ്ങൾ എരിയേണം
കര്‍പ്പൂരമാളും ആഴിയിലെന്നുടെ ദുഃഷ്‌കര്‍മ്മപാപങ്ങൾ എരിയേണം
ആനന്ദകന്ദമീ മോഹനഗാത്രം, ആനന്ദകന്ദമീ മോഹനഗാത്രം
അടിയനൊരാശ്രയം നീ മാത്രം
പാഹി മോഹിനീസുതനേ വാ പരമജ്യോതിയെ ദേവാവാ
സ്വാമി ധീം തകോം എരുമേലി നടയിൽ പേട്ടയായ് ധീം ധീം തോം
പാഹി മോഹിനീസുതനേ വാ പരമജ്യോതിയെ ദേവാവാ (കോറസ്സ്)
സ്വാമി ധീം തകോം എരുമേലി നടയിൽ പേട്ടയായ് ധീം ധീം തോം (കോറസ്സ്)
കാനനശ്രീലകത്തോംകാരം എൻ കാരുണ്യവാരിധിതൻ അവതാരം
മാമലമേലെ ഞാനവിരാമം കേൾ‌പ്പതു നാഥാ നിൻ തിരുനാമം

കലിയുഗവരദനെ കാണാനും ആ കഴലിണ കണ്ണീരാൽ കഴുകാനും
കലിയുഗവരദനെ കാണാനും ആ കഴലിണ കണ്ണീരാൽ കഴുകാനും
മമലകേറീ തളരുമ്പോൾ, മമലകേറീ തളരുമ്പോൾ
എൻ മിഴികളിലാമുഖം തെളിയേണം
പാഹി മോഹിനീസുതനേ വാ പരമജ്യോതിയെ ദേവാവാ
സ്വാമി ധീം തകോം എരുമേലി നടയിൽ പേട്ടയായ് ധീം ധീം തോം
പാഹി മോഹിനീസുതനേ വാ പരമജ്യോതിയെ ദേവാവാ (കോറസ്സ്)
സ്വാമി ധീം തകോം എരുമേലി നടയിൽ പേട്ടയായ് ധീം ധീം തോം (കോറസ്സ്)
കാനനശ്രീലകത്തോംകാരം എൻ കാരുണ്യവാരിധിതൻ അവതാരം
കാനനശ്രീലകത്തോംകാരം എൻ കാരുണ്യവാരിധിതൻ അവതാരം
മാമലമേലെ ഞാനവിരാമം കേൾ‌പ്പതു നാഥാ നിൻ തിരുനാമം
മാമലമേലെ ഞാനവിരാമം കേൾ‌പ്പതു നാഥാ നിൻ തിരുനാമം
കാനനശ്രീലകത്തോംകാരം എൻ കാരുണ്യവാരിധിതൻ അവതാരം

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Kanana sreelaka

Additional Info