കല്പനകൾ തൻ

ആഹാ..ആഹാ..ആഹാ...
കല്പനകൾതൻ കല്പകത്തോപ്പിൽ
കനകമനോരഥ വാനപഥത്തിൽ
എത്ര പ്രതീക്ഷകൾ പൂത്തിറങ്ങി
എത്ര പ്രഭാതങ്ങൾ പൂത്തിറങ്ങി (കല്പനകൾ..)

മിഴികൾ കൊണ്ടു നീയെഴുതിയ ചിത്രങ്ങൾ
ഹൃദയം കൊണ്ടു ഞാൻ പൂർണ്ണമാക്കി (2)
ആ വർണ്ണ ചിത്രത്തിന്നരുണാഭയല്ലോ
ആദ്യ സങ്കല്പമായീ .....(2)
ആഹാ.അഹാ.ആ..ആ...(കല്പനകൾ..)

ഹൃദയം കൊണ്ടു നീയെഴുതിയ കവിതകൾ
അധരം കൊണ്ടു ഞാനേറ്റു പാടീ(2)
ആ സ്നേഹഗാനത്തിൻ പല്ലവിയല്ലോ
ആദ്യ ചുംബനമായീ (2)
ആഹാ.അഹാ.ആ..ആ...(കല്പനകൾ..)

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Kalpanakal Than

Additional Info