നീലാംബുജങ്ങൾ വിടർന്നു

നീലാംബുജങ്ങൾ വിടർന്നു
നീലാരവിന്ദായദാക്ഷിയെ തേടി
നീലാംബുജങ്ങൾ വിടർന്നു
നിറമാല വാനിൽ തെളിഞ്ഞു
നീരദവേണിയാം ദേവിയെ തേടി
നിറമാല വാനിൽ തെളിഞ്ഞു

ആരാമദേവതേ നീ കണ്ടതുണ്ടോ
ആ ഗാനകല്ലോലിനിയെ
ഓരോ കിനാവിലും അനുരാഗഗീതങ്ങൾ
പാടി മറയും പ്രവാഹിനിയെ
സ്വപ്‌നം ചിലപ്പോൾ ഫലിക്കുമല്ലോ
അന്നെൻ ചിത്രത്തിൻ ജീവൻ തുടിക്കുമല്ലോ

(നീലാംബുജങ്ങൾ)

ആലോലംകാറ്റേ നീ പുൽകിയതുണ്ടോ
ആ സ്വർഗ്ഗവൃന്ദാവനിയെ
ഓരോ ഋതുവിലും അഭിലാഷപുഷ്‌പങ്ങൾ
തൂവി മറയും നിരാമയിയെ
സ്വപ്‌നം ചിലപ്പോൾ ഫലിക്കുമല്ലോ
അന്നെൻ ചിത്രത്തിൻ ജീവൻ തുടിക്കുമല്ലോ

(നീലാംബുജങ്ങൾ)

Sathyavan Savithri | Neelambujangal song