ആൽമരം ചായും നേരം

ആൽമരം ചായുംനേരം                    ആശ്രയം മായും നേരം
ആത്മദു:ഖം വിതുമ്പുന്നു
വേർപെടും ബന്ധങ്ങൾ
വേനൽ കുടീരങ്ങൾ
ദാഹാഗ്നിയിൽ എരിയുന്നു
കണ്ണുനീർ പാടമോ പാഴ്മണൽ കാടോ
കാനൽ തടാകമോ കാണാ കിനാവോ
കൈവശം നിങ്ങൾ നേടുന്നു
         [ ആൽമരംചായും..]
ഓഹരി വാങ്ങിയീ ഊഴിയും വാനവും
ഒരുനാൾ തമ്മിൽ പിരിഞ്ഞേ പോയ്
താരക പൊൻപണം മാനത്ത് മിന്നുമ്പോൾ
താഴെ പൂക്കൾ കൊഴിഞ്ഞേപോയ്  ഓ..
ഭാഗപത്രങ്ങളേ പാപപുണ്യങ്ങളേ
മണ്ണിലോ വിണ്ണിലോ നിങ്ങൾതൻ താവളം
എങ്ങുപോയ് നീതൊഴും സ്വർണ്ണ ദീപം
       [ആൽമരംചായും...]
തങ്ങളിൽ തല്ലിയീ ആഴിയും തീരവും
പിന്നെയും തമ്മിൽ അകന്നാലും
പാവമാം തീരത്തെ പുൽകുന്ന സാഗരം
പാതിരാ കാറ്റിൽ തേങ്ങുന്നു   ഓ...
സ്നേഹ ബന്ധങ്ങളേ ജീവ ഗന്ധങ്ങളേ
വേർപെടാനാകുമോ നീളുമീ യാത്രയിൽ
പാവനം പൈതൃകം നേടുമോ നീ
        [ ആൽമരം ചായും..

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Aalmaram chayum neram

Additional Info

Year: 
1997