പീലിക്കമ്മലണിഞ്ഞവളെ

പീലികമ്മലണിഞ്ഞവളെ 
നീലകണ്ണെഴുത്
വാലിട്ടുലയും 
കൂന്തൽചുരുളിൻ വാകപൂചൂട്
ചന്ദനവട്ട പൊട്ടിടുവാൻ
ചന്തമിണങ്ങും ചാന്തുണ്ടേ
പണ്ടമൊരുക്കാൻ
 കാക്കപൊന്നുണ്ടേ
           [ പീലികമ്മലണി....

അമ്പലമുറ്റത്തേതോ
 ചെമ്പകമൊട്ടിൻ കൂട്ടിൽ
അന്തിമിനുങ്ങും കാറ്റിൻ
തമ്പുരുനാദം കേൾക്കാം
ചെണ്ടയുടുക്കും ശംഖ്
കാവിൽ കേൾക്കാം
തൊഴുതു മടങ്ങും നിന്നെ
ഭഗവതിയായെൻ നെഞ്ചിൻ
നടയിലിരുത്തി പൊന്നും
മിന്നും ചാർത്താം
         [ പീലികമ്മലണി...

കന്നിനിലാവത്തേതോ
കാട്ടുകടമ്പിൻ ചോട്ടിൽ
കുത്തുവിളക്കിൽ മിന്നി
പുത്തൻ കൈത്തിരിനാളം
ഓട്ടു വിളക്കായുളളിൽ
നീയും മിന്നി
നിഴലുവിരിക്കും പായിൽ
കുളിരു പുതയ്ക്കും നമ്മിൽ
പുലരി ചുരത്തും മഞ്ഞോ
തണ്ണീർ കാറ്റോ
          [ പീലികമ്മലണി...

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Peelikammalaninjavale

Additional Info

Year: 
1997