വീണ്ടും ഒരു ആദ്യരാത്രി

Veendum Oru adyarathri
Tagline: 
ഒരു നവ വധു