സ്ലീപ്‌ലെസ്സ്‌ലി യുവേഴ്സ്

Sleplessly Yours
കഥാസന്ദർഭം: 

നിദ്രയെ വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് കുറച്ചു ദിവസം ഉറങ്ങാതെ ജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന പ്രണയികളെക്കുറിച്ചാണ് ചിത്രം പറയുന്നത് 

തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 

Sleeplessly Yours - Trailer | Malayalam - 2018