നിധിയുടെ കഥ

Nidhiyute katha
തിരക്കഥ: 
സംവിധാനം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 18 July, 1986