നാളെ

Malayalam movie nale
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
ചിത്രീകരണം നടന്ന സ്ഥലങ്ങൾ: 
കൊച്ചി, കാന്തല്ലൂർ ,പൂയംകുട്ടി ,തിരുവനന്തപുരം