ഗില

തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
ചിത്രീകരണം നടന്ന സ്ഥലങ്ങൾ: 
പീരുമേട്, മണിമല, കൊച്ചി

സമൂഹമാധ്യമങ്ങൾ എങ്ങനെ യുവതലമുറയെ സ്വാധീനിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഈ ചിത്രത്തിലൂടെ ഡോ മനു കൃഷ്ണ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്