സോളമന്റെ മണവാട്ടി സോഫിയ

Solamante Manavatti Sofia

സിനിമാ പരസ്യകലാ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന എം സജീഷ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ആദ്യ ചിത്രം.