രൗദ്രം 2018

Roudram 2018
Screenplay: 
Dialogues: 
Direction: 

ജയരാജിൻ്റെ നവരസം സീരിസിലെ ഏഴാമത്തെ ചിത്രം.