രതി

Rathi
Screenplay: 
Dialogues: 
Direction: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: