സ്ത്രീ ഒരു ദുഃഖം

Released
Sthree Oru Dukham
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 8 December, 1978