ഡോ അൻവർ അബ്ദുള്ള

Dr Anwar Abdulla
എഴുതിയ ഗാനങ്ങൾ: 4
സംവിധാനം: 2
കഥ: 1
സംഭാഷണം: 2
തിരക്കഥ: 3