ഡോ അൻവർ അബ്ദുള്ള

Name in English: 
Dr Anwar Abdulla