സിൻ-സിൾ സെല്ലുലോയ്ഡ്

Title in English: 
Cyn-Cyl Celluloid

സിനിമാ നിർമ്മാണക്കമ്പനി. ലാൽജോസ് സംവിധാനം ചെയ്ത ‘ഇമ്മാനുവൽ” എന്ന സിനിമ നിർമ്മിച്ചു.