ആരോ നീ ആരോ

Singer: 
Aro nee aaro

Song: Aroo Neeyaro..

Film: Urumi(2011)

Cover: Shanu, Shemy

ആരോ നീ ആരോ

ആരോ നീ ആരോ ആരോ നീ ആരോ
അലകടലൊലി ആരു നീ കനലൊളി അഴകാരുനീ
നിറയുടെ വരവാരോ കലയുടെ തികവാരോ
മുടിയിടയുമൊരഴകേ തിര ചിതറിയ മിഴിയിൽ
രതിയൊ സതിയൊ കനവോ കതിരോ
കനലോ മൊഴിയോ ഇനി നീ പറയൂ
ആരോ നീ ആരോ
അലകടലൊലി അരോ കനലൊളി അഴകാരോ
നിറയുടെ വരവാരോ കലയുടെ തികവാരോ

ഇരുൾ പരപ്പിൽ ഈറൻ മുടിയിൽ തിങ്കൾ കല ചൂടി
പറന്നുയർന്നൊരു പൊന്നുറുമീലെ പൊന്നായ് മിന്നി നീ
ഏഴിമലയിലേ ഏലമലയിലേ പീലിനീർത്തും മയിലുപോൽ നീ
എൻ കനവിൽ കളിയാടുന്നു
തീരാ മോഹം ഉടലാർന്നവനേ
ആരോ നീ ആരോ
മുടിയിടയുമൊരഴകേ തിര ചിതറിയ മിഴിയിൽ
രതിയൊ സതിയൊ കനവോ കതിരോ
കനലോ മൊഴിയോ ഇനി നീ പറയൂ

കാവിൽ വാഴുമൊരു കന്നി
പൊൻ കളരിവാതിലിലെ ദേവി
ചിലുചിലെ ചിലമ്പും ചിലമ്പൊലിയോടെ
ചിതറിവരുന്നോളേ
തെന്നൽ തോല്ക്കും തളിരാളെ
ഒളി മിന്നൽ പോലെ അഴകോളെ
കറുകറെ കറുത്തൊരു കരിമുകിൽ പോലെ
മുടിയുലയുന്നോളെ
മധുകരമൊഴി മദകരമിഴി പടിയേറിവന്ന പനിമദിയേ
ആരോ നീ ആരോ

മുടിയിടയുമൊരഴകേ തിര ചിതറിയ മിഴിയിൽ
രതിയൊ സതിയൊ കനവോ കതിരോ
കനലോ മൊഴിയോ ഇനി നീ പറയൂ
അലകടലൊലി അരോ കനലൊളി അഴകാരോ
നിറയുടെ വരവാരോ കലയുടെ തികവാരോ
ആരോ നീ ആരോ ആരോ നീ ആരോ
Film/album: