ആകാശ ഗോപുരം - പ്രവീണ്‍

M3DB-യില്‍ ഞാന്‍ എന്‍റെ ആദ്യത്തെ ഗാനം സമര്‍പ്പിക്കുന്നു.... ഞാന്‍ recording പഠിക്കുന്ന ആദ്യകാലങ്ങളില്‍ ചെയ്ത ഒരു പാട്ടാണ്... വേണു ഗോപാല്‍ പാടി അനശ്വരമാക്കിയ ഈ ഗാനം എന്‍റെ ശബ്ദത്തില്‍... നിങ്ങള്ക്ക് ഇഷ്ട്ടപ്പെടും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു....

ആകാശഗോപുരം

ആകാശഗോപുരം പൊന്മണി മേടയായ്
അഭിലാഷഗീതകം സാഗരമായ്
ഉദയരഥങ്ങൾ തേടിവീണ്ടും മരതകരാഗസീമയിൽ
സ്വർ‌ണ്ണപ്പറവ പാറി നിറമേഘച്ചോലയിൽ
വർ‌ണ്ണക്കൊടികളാടി തളിരോലകൈകളിൽ
(ആകാശഗോപുരം)

തീരങ്ങൾക്കു ദൂരേ വെണ്മുകിലുകൾക്കരികിലായ്
അണയും തോറും ആർദ്രമാകുമൊരു താരകം
ഹിമജലകണം കൺകോണിലും
ശുഭസൌരഭം അകതാരിലും
മെല്ലെ തൂവിലോലഭാവമാർന്ന നേരം
(ആകാശഗോപുരം)

സ്വപ്നാരണ്യമാകെ കളമെഴുതുമീ തെന്നലിൽ
നിഴലാടുന്ന കപടകേളിയൊരു നാടകം
കൺനിറയുമീ പൂത്തിരളിനും കരമുകരുമീ പൊന്മണലിനും
അഭയം നൽകുമാർദ്രഭാവനാജാലം
(ആകാശഗോപുരം)