ആമ്പൽ പൂവേ - മോനു

ആമ്പൽപ്പൂവേ അണിയം പൂവേ

ഓഹോ...ഓഹോ...ഏലേലം... 

ആമ്പല്‍ പൂവേ അണിയം പൂവേ 
നീയറിഞ്ഞോ നീയറിഞ്ഞോ 
ഇവളെന്റെ മുറപ്പെണ്ണ് മുറപ്പെണ്ണ്
(ആമ്പല്‍... )

കുമാരനല്ലൂര്‍ കാര്‍ത്തിക നാള്‍ 
കുളിച്ചൊരുങ്ങി - ഉടുത്തൊരുങ്ങി 
ഇവള്‍ വരുമ്പോള്‍ 
തുടിക്കും മാറില്‍ ചാര്‍ത്തും ഞാനൊരു 
തുളസിമാല താലിമാല 
(ആമ്പല്‍...  )

വിവാഹനാളില്‍ നാണവുമായ് 
വിരിഞ്ഞു നില്‍ക്കും - കിനാവ്‌ പോലെ 
ഇവള്‍ വരുമ്പോള്‍ 
കവിളില്‍ മാറില്‍ കണ്ണാല്‍ അന്നൊരു 
പ്രണയകാവ്യം ഞാനെഴുതും 
(ആമ്പല്‍...  )