ചെത്തി മന്ദാരം തുളസി - ബിന്ദു ബി മേനോൻ


If you are unable to play audio, please install Adobe Flash Player. Get it now.

Singer: 

ചെത്തി മന്ദാരം തുളസി

ചെത്തി മന്ദാരം തുളസി 
പിച്ചക മാലകള്‍ ചാര്‍ത്തി 
ഗുരുവായൂരപ്പാ നിന്നെ 
കണി കാണേണം
(ചെത്തി..)

മയില്‍പ്പീലി ചൂടിക്കൊണ്ടും 
മഞ്ഞത്തുകില്‍ ചുറ്റിക്കൊണ്ടും 
മണിക്കുഴലൂതിക്കൊണ്ടും 
കണി കാണേണം (മയില്‍..)
(ചെത്തി..)

വാകച്ചാര്‍ത്ത് കഴിയുമ്പോള്‍ 
വാസനപ്പൂവണിയുമ്പോള്‍ 
ഗോപികമാര്‍ കൊതിക്കുന്നോ-
രുടല്‍ കാണേണം (വാക..)
(ചെത്തി..)

അഗതിയാമടിയന്റെ 
അശ്രു വീണു കുതിര്‍ന്നോരീ 
അവില്‍പ്പൊതി കൈക്കൊള്ളുവാന്‍ 
കണി കാണേണം (അഗതി..)
(ചെത്തി..)

Film/album: