ആർ ജെ അനുരൂപ്

Name in English: 
RJ Anuroop
Alias: 

റേഡിയോ ജോക്കി ക്ലബ് എഫ് എം 94.3

RJ Anuroop