മുന്ന

Name in English: 
Munna

അഭിനേതാവ്.  ഗൗരീശങ്കരം എന്ന സിനിമയിലൂടെ നായകനായി എത്തി. തുടർന്ന് നിരവധി ചിത്രങ്ങൾ.