1941 ലെ ഗാനങ്ങൾ

Sl No. ഗാനം ചിത്രം/ആൽബം രചന സംഗീതം ആലാപനം
1 അഖില ലോകൈകവീരാ പ്രഹ്ലാദ കിളിമാനൂർ മാധവവാര്യര്‍ വി എസ് പാർത്ഥസാരഥി അയ്യങ്കാർ
2 അരുതരുതേ കോപം പ്രഹ്ലാദ കിളിമാനൂർ മാധവവാര്യര്‍ വി എസ് പാർത്ഥസാരഥി അയ്യങ്കാർ
3 അറിഞ്ഞേൻ അറിഞ്ഞേൻ പ്രഹ്ലാദ കിളിമാനൂർ മാധവവാര്യര്‍ വി എസ് പാർത്ഥസാരഥി അയ്യങ്കാർ
4 ഇതിലുമെന്തുപരി ഭാഗ്യം പ്രഹ്ലാദ കിളിമാനൂർ മാധവവാര്യര്‍ വി എസ് പാർത്ഥസാരഥി അയ്യങ്കാർ പാപനാശം ശിവൻ
5 ഇനി എന്താണോ ഭാവം പ്രഹ്ലാദ കിളിമാനൂർ മാധവവാര്യര്‍ വി എസ് പാർത്ഥസാരഥി അയ്യങ്കാർ
6 എന്തുസാരമുലകിൽ പ്രഹ്ലാദ കിളിമാനൂർ മാധവവാര്യര്‍ വി എസ് പാർത്ഥസാരഥി അയ്യങ്കാർ
7 എന്നോമൽ തങ്കമേ പ്രഹ്ലാദ കിളിമാനൂർ മാധവവാര്യര്‍ വി എസ് പാർത്ഥസാരഥി അയ്യങ്കാർ
8 ക്ഷീരാംബുധി മാനിനീ പ്രഹ്ലാദ കിളിമാനൂർ മാധവവാര്യര്‍ വി എസ് പാർത്ഥസാരഥി അയ്യങ്കാർ തിരുവനന്തപുരം വി ലക്ഷ്മി, കോറസ്
9 ഗുരുകുലമതിലങ്ങേകാന്തത്തില്‍ പ്രഹ്ലാദ കിളിമാനൂർ മാധവവാര്യര്‍ വി എസ് പാർത്ഥസാരഥി അയ്യങ്കാർ തിരുവനന്തപുരം വി ലക്ഷ്മി, കോറസ്
10 ചിത്തമെല്ലാം തെളിഞ്ഞു പ്രഹ്ലാദ കിളിമാനൂർ മാധവവാര്യര്‍ വി എസ് പാർത്ഥസാരഥി അയ്യങ്കാർ
11 ജനകനിങ്കലൊരു പിറവിയിൽ പ്രഹ്ലാദ കിളിമാനൂർ മാധവവാര്യര്‍ വി എസ് പാർത്ഥസാരഥി അയ്യങ്കാർ
12 ജയഹരേനാഥ ഭഗവൻ പ്രഹ്ലാദ കിളിമാനൂർ മാധവവാര്യര്‍ വി എസ് പാർത്ഥസാരഥി അയ്യങ്കാർ
13 നമസ്തേ പ്രാണതുല്യ പ്രഹ്ലാദ കിളിമാനൂർ മാധവവാര്യര്‍ വി എസ് പാർത്ഥസാരഥി അയ്യങ്കാർ
14 നാരായണ നമ പ്രഹ്ലാദ കിളിമാനൂർ മാധവവാര്യര്‍ വി എസ് പാർത്ഥസാരഥി അയ്യങ്കാർ
15 നാരായണ നമോ പ്രഹ്ലാദ കിളിമാനൂർ മാധവവാര്യര്‍ വി എസ് പാർത്ഥസാരഥി അയ്യങ്കാർ
16 നാരായണം ഭജേ പ്രഹ്ലാദ കിളിമാനൂർ മാധവവാര്യര്‍ വി എസ് പാർത്ഥസാരഥി അയ്യങ്കാർ
17 നാരായണം ഭജേ പ്രഹ്ലാദ കിളിമാനൂർ മാധവവാര്യര്‍ വി എസ് പാർത്ഥസാരഥി അയ്യങ്കാർ
18 പരമപുരുഷ നിൻ പ്രഹ്ലാദ കിളിമാനൂർ മാധവവാര്യര്‍ വി എസ് പാർത്ഥസാരഥി അയ്യങ്കാർ
19 മാധവാ നിൻ മലരടിയേ പ്രഹ്ലാദ കിളിമാനൂർ മാധവവാര്യര്‍ വി എസ് പാർത്ഥസാരഥി അയ്യങ്കാർ
20 വന്ദേ വന്ദേ വാരിജനേത്ര പ്രഹ്ലാദ കിളിമാനൂർ മാധവവാര്യര്‍ വി എസ് പാർത്ഥസാരഥി അയ്യങ്കാർ
21 ശ്രീ രാമവർമ്മ മഹാരാജ പ്രഹ്ലാദ കിളിമാനൂർ മാധവവാര്യര്‍ വി എസ് പാർത്ഥസാരഥി അയ്യങ്കാർ വി എ ചെല്ലപ്പ
22 ശ്രീ വൈകുണ്ഠ വാസാ പ്രഹ്ലാദ കിളിമാനൂർ മാധവവാര്യര്‍ വി എസ് പാർത്ഥസാരഥി അയ്യങ്കാർ
23 സരസീരുഹ ലോചന പ്രഹ്ലാദ കിളിമാനൂർ മാധവവാര്യര്‍ വി എസ് പാർത്ഥസാരഥി അയ്യങ്കാർ
24 ഹന്ത ഹന്ത പ്രഹ്ലാദ കിളിമാനൂർ മാധവവാര്യര്‍ വി എസ് പാർത്ഥസാരഥി അയ്യങ്കാർ
25 ഹന്ത ഹന്ത പ്രഹ്ലാദ കിളിമാനൂർ മാധവവാര്യര്‍ വി എസ് പാർത്ഥസാരഥി അയ്യങ്കാർ
26 ഹരേ സകലലോക നായക പ്രഹ്ലാദ കിളിമാനൂർ മാധവവാര്യര്‍ വി എസ് പാർത്ഥസാരഥി അയ്യങ്കാർ