വിനോദ് കുറ്റിപ്പുറം

Vinod Kuttippuram

അസി. വസ്ത്രാലങ്കാരം