ഉണ്ണി സത്താർ

Unni Sathar

വീരപുത്രൻ എന്ന ചിത്രത്തിൽ അസോസിയേറ്റ് എഡിറ്ററായിരുന്നു.