തൻസീർ

Thanzeer

തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശി. ഇപ്പോൾ കേരള ചലച്ചിത്ര അക്കാഡമി ആർക്കൈവ്സിൽ ജോലി നോക്കുന്നു.