സുമേഷ് ചന്ദ്രൻ

Sumesh Chandran

നിരവധി കോമഡി സ്റ്റേജ് പ്രോഗ്രാമുകളിലൂടെ ഏവർക്കും പരിചിതനായ ഒരു കലാകാരൻ.

 

Sumesh Chandran