സുലേഖ കാപ്പാടൻ

Sulekha Kapadan
എഴുതിയ ഗാനങ്ങൾ: 1
ആലപിച്ച ഗാനങ്ങൾ: 1