സുജിത് എസ് നായർ

Sujith S Nair
സുജിത് എസ് നായർ - സംവിധായകൻ ,തിരക്കഥാകൃത്ത്
സുജിത്ത് എസ് നായർ
സംവിധാനം: 2
കഥ: 1
തിരക്കഥ: 1

സുജിത് എസ് നായർ, സംവിധായകനും തിരക്കഥാകൃത്തും. ആദ്യ ചിത്രം 'ക്യാഷ്' (സുജിത്-സജിത്).

Sujith S Nair