ജമിനി സ്റ്റുഡിയോ ലാബ്

Gemini Studio Lab

Song Recording

ഗാനലേഖനം

തലക്കെട്ട് സംവിധാനം വര്‍ഷം
ഈ തണലിൽ ഇത്തിരി നേരം പി ജി വിശ്വംഭരൻ 1985

Re-recoding

റീ-റെക്കോഡിങ്

തലക്കെട്ട് സംവിധാനം വര്‍ഷം
ഈ തണലിൽ ഇത്തിരി നേരം പി ജി വിശ്വംഭരൻ 1985