4 ഫ്രെയിംസ് യൂണിറ്റ്

4 Frames Unit, Ernakulam

Lab

Lab

സിനിമ സംവിധാനം വര്‍ഷം
സ്കൂൾ ബസ് റോഷൻ ആൻഡ്ര്യൂസ് 2016

Sound Mixing

ശബ്ദസങ്കലനം

തലക്കെട്ട് സംവിധാനം വര്‍ഷം
അതിശയൻ വിനയൻ 2007