സിദ്ദിക്ക് പരവൂർ

Siddiq Paravoor
എഴുതിയ ഗാനങ്ങൾ: 3
സംവിധാനം: 2
കഥ: 1
സംഭാഷണം: 1
തിരക്കഥ: 2