സിദ്ധാർത്ഥ് വിപിൻ

Siddharth Vipin

തമിഴ് സംഗീത സംവിധായകൻ. മേജർ രവിയുടെ മിഷൻ 90 ഡേയ്സ് എന്ന ചിത്രത്തിൽ രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ വേഷം അവതരിപ്പിച്ചു, ആ ചിത്രത്തിന്റെ ഇഫക്റ്റ്സ് കൈകാര്യം ചെയ്തത് അദ്ദേഹമായിരുന്നു. കുരുക്ഷേത്ര എന്ന ചിത്രത്തിനു സംഗീതം പകർന്ന അദ്ദേഹം, ലെൻസ് എന്ന മൾട്ടി ലിംഗ്വൽ ചിത്രത്തിന്റെ നിർമ്മാണ പങ്കാളിത്തവും നിർവഹിച്ചു.