ഷത്ഥർചി ഹുണ്ടെറ്റ്

Satarchi Hundet
ശത്തർച്ചി ഹുണ്ടേറ്റ്
ശാറ്റർച്ചി ഹുണ്ടറ്റ്