ശബ്ദവിഭാഗം

Displaying 1 - 100 of 197
ഫോളി ആർട്ടിസ്റ്റ്
അജിത്ത് എ ജോർജ്ജ്
ലൊക്കേഷൻ സൗണ്ട്
ഫോളി ആർട്ടിസ്റ്റ്
Location FX Recording
സൗണ്ട് റെക്കോർഡിസ്റ്റ്
എമിൽ മാത്യൂസ്
ഫോളി റെക്കോർഡിസ്റ്റ്
അസിസ്റ്റന്റ് സൗണ്ട് എൻജിനിയർ
ഫോളി എഡിറ്റർ
അസിസ്റ്റന്റ് സിങ്ക് സൗണ്ട്
ഫോളി റെക്കോർഡിസ്റ്റ്
ഫോളി റെക്കോർഡിസ്റ്റ്
സിങ്ക് സൗണ്ട്
ഫോളി ആർട്ടിസ്റ്റ്
ഫോളി ആർട്ടിസ്റ്റ്
അസിസ്റ്റന്റ് സിങ്ക് സൗണ്ട്
ഫോളി അസിസ്റ്റൻ്റ്
ഫോളി റെക്കോർഡിസ്റ്റ്
ചിത്രാഞ്ജലി സ്റ്റുഡിയോ
ലൊക്കേഷൻ സൗണ്ട്
ഫോളി ആർട്ടിസ്റ്റ്
സൗണ്ട് അസിസ്റ്റന്റ്
ഫോളി ആർട്ടിസ്റ്റ്
എസ് വിജയരത്നം
വെങ്കട പരി നടരാജൻ
ഫോളി ആർട്ടിസ്റ്റ്
സൗണ്ട് സൂപ്പർവിഷൻ ബാഹുബലി 2
ഫോളി ആർട്ടിസ്റ്റ്
ഫോളി ആർട്ടിസ്റ്റ്
ടി കൃഷ്ണനുണ്ണി, ചിത്രാഞ്ജലി
ഫോളി ആർട്ടിസ്റ്റ്
ഫോളി റെക്കോർഡിംഗ്
അരവിന്ദ് ഓഡിയോസ്
ഫോളി ആർട്ടിസ്റ്റ്
ഫോളി ആർട്ടിസ്റ്റ്
ലൊക്കേഷൻ സൗണ്ട്
സിങ്ക് സൗണ്ട്
ഫോളി ആർട്ടിസ്റ്റ്
ഫോളി ആർട്ടിസ്റ്റ്
സൗണ്ട് അറ്റന്റർ
പ്രീമിക്സ്
ഫോളി ആർട്ടിസ്റ്റ്
ഫോളി ആർട്ടിസ്റ്റ്
2 bar Q Studios, Chennai
ഫോളി റെക്കോർഡിസ്റ്റ്
ദിനേശ്
നിധീഷ്
പ്രീ മിക്സ്
മാസ്റ്റർ നെവിൻ സി ഡെൽസൻ

Pages