ശബ്ദവിഭാഗം

Displaying 1 - 100 of 124
ഫോളി ആർട്ടിസ്റ്റ്
ലൊക്കേഷൻ സൗണ്ട്
ഫോളി ആർട്ടിസ്റ്റ്
Location FX Recording
എമിൽ മാത്യൂസ്
ഫോളി റെക്കോർഡിസ്റ്റ്
ഫോളി എഡിറ്റർ
അസിസ്റ്റന്റ് സിങ്ക് സൗണ്ട്
ഫോളി റെക്കോർഡിസ്റ്റ്
സിങ്ക് സൗണ്ട്
ഫോളി ആർട്ടിസ്റ്റ്
ഫോളി ആർട്ടിസ്റ്റ്
അസിസ്റ്റന്റ് സിങ്ക് സൗണ്ട്
ഫോളി റെക്കോർഡിസ്റ്റ്
ലൊക്കേഷൻ സൗണ്ട്
ഫോളി ആർട്ടിസ്റ്റ്
ഫോളി ആർട്ടിസ്റ്റ്
എസ് വിജയരത്നം
ഫോളി ആർട്ടിസ്റ്റ്
ഫോളി ആർട്ടിസ്റ്റ്
ടി കൃഷ്ണനുണ്ണി, ചിത്രാഞ്ജലി
ഫോളി റെക്കോർഡിംഗ്
അരവിന്ദ് ഓഡിയോസ്
ഫോളി ആർട്ടിസ്റ്റ്
ഫോളി ആർട്ടിസ്റ്റ്
സിങ്ക് സൗണ്ട്
ഫോളി ആർട്ടിസ്റ്റ്
ഫോളി ആർട്ടിസ്റ്റ്
ഫോളി ആർട്ടിസ്റ്റ്
2 bar Q Studios, Chennai
ഫോളി റെക്കോർഡിസ്റ്റ്
പ്രീ മിക്സ്
ഫോളി ആർട്ടിസ്റ്റ്
Recording Engineer, Q Beats, Qatar
ഫോളി റെക്കോർഡിസ്റ്റ്
ഫോളി ആർട്ടിസ്റ്റ്
ഫോളി റെക്കോർഡിസ്റ്റ്
ഫോളി ആർട്ടിസ്റ്റ്
തിരുവെങ്കിടം
സിങ്ക് സൗണ്ട് അസിസ്റ്റന്റ്
പ്രീമിക്സ്
ഫോളി റെക്കോർഡിസ്റ്റ്
ഫോളി റെക്കോർഡിസ്റ്റ്
ഡിടിഎസ് പ്രീ മിക്സ്
ഫോളി ആർട്ടിസ്റ്റ്
ഫോളി ആർട്ടിസ്റ്റ്മ, മുഹമ്മദ് ഷാക്കീൽ
ഫോളി ആർട്ടിസ്റ്റ്
ഫോളി റെക്കോർഡിസ്റ്റ്
ഫോളി റെക്കോർഡിസ്റ്റ്
ഫോളി ആർട്ടിസ്റ്റ്
ഫോളി എഡിറ്റർ
ഫോളി ആർട്ടിസ്റ്റ്
ഫോളി ആർട്ടിസ്റ്റ്
ഫോളി സൂപ്പർവൈസർ
ഫോളി ആർട്ടിസ്റ്റ്

Pages