ശബ്ദവിഭാഗം

Displaying 1 - 100 of 413
വിശ്വനാഥ് സപ്രി, വിശ്വനാഥ് സാപ്രി, ഫോളി സൂപ്പർവൈസർ
സപ്താ റെക്കോർഡ്സ്, കൊച്ചിൻ
ഫോളി ആർട്ടിസ്റ്റ്
തൽസമയ ശബ്ദലേഖനം
അസിസ്റ്റൻ്റ്
അജിത്ത് എ ജോർജ്ജ്
സൗണ്ട് റെക്കോർഡിംഗ്
അസിസ്റ്റൻ്റ്
തത്സമയ ശബ്ദലേഖനം
ലൊക്കേഷൻ സൗണ്ട്
അഥർവ്വ് സി ബാബു
Location FX Recording
സൗണ്ട് റെക്കോർഡിസ്റ്റ്
ഫോളി സൂപ്പർവൈസർ, അഭിജിത്
അഭിജിത് ശ്രീധർ
അഭിരാം
തൽസമയ ശബ്ദലേഖനം
അഡീഷണൽ സൗണ്ട് എഫക്ട്സ് എഡിറ്റർ
എമിൽ മാത്യൂസ്
അമേയ് ലോന്ധേ
ഫോളി റെക്കോർഡിസ്റ്റ്
അർണവ് ദത്ത, അരുണാഭ് ദത്ത
അസിസ്റ്റന്റ് സിങ്ക് സൗണ്ട്
ലൊക്കേഷൻ സൗണ്ട് റെക്കോർഡിസ്റ്റ്
ഫോളി റെക്കോർഡിസ്റ്റ്
സിങ്ക് സൗണ്ട്
ഫോളി റെക്കോർഡിസ്റ്റ്
സിങ്ക് സൗണ്ട്
അർജ്ജുൻ ബി നായർ
ഫോളി ആർട്ടിസ്റ്റ്
തൽസമയ ശബ്ദലേഖനം
അനന്ത് ചെന്നൈ, ഫോളി ആർട്ടിസ്റ്റ്
ലൊക്കേഷൻ സൗണ്ട്
ഫോളി ആർട്ടിസ്റ്റ്
അസിസ്റ്റന്റ് സിങ്ക് സൗണ്ട്
സൗണ്ട് റെക്കോർഡിംഗ്
ആശിഷ് ഇല്ലിക്കൽ
തൽസമയ ശബ്ദലേഖനം
ആശിക് ബെന്നി ആന്റണി, ആഷിക് ബെന്നി ആന്റണി, ലൊക്കേഷൻ സൗണ്ട് റെക്കോർഡിസ്റ്റ്
ഫോളി അസിസ്റ്റൻ്റ്
ഫോളി റെക്കോർഡിസ്റ്റ്
അഡിഷണൽ സൗണ്ട് എഫക്ട് എഡിറ്റർ
ചിത്രാഞ്ജലി സ്റ്റുഡിയോ
ലൊക്കേഷൻ സൗണ്ട്
അസിസ്റ്റന്റ് ശബ്ദലേഖനം, ആന വളർത്തിയ വാനമ്പാടി, എ മൊയ്തീൻ
മോഹൻകുമാർ എ, മോഹൻ കുമാർ, ഫോളി റെക്കോർഡിസ്റ്റ്
ഫോളി ആർട്ടിസ്റ്റ്
പ്രീ മിക്സ് എഞ്ചിനീയർ
സൗണ്ട് അസിസ്റ്റന്റ്
ആകാശ് എഡ്വിൻ
ഫോളി ആർട്ടിസ്റ്റ്
എസ് വിജയരത്നം
ഫോളി റെക്കോർഡിസ്റ്റ്
വെങ്കട പരി നടരാജൻ, വെങ്കട്ടപരി നടരാജൻ, വെങ്കിട പരി നടരാജൻ
സൗണ്ട് എഡിറ്റിംഗ്
ഫോളി ആർട്ടിസ്റ്റ്

Pages