ശബ്ദവിഭാഗം

Displaying 1 - 100 of 247
സപ്താ റെക്കോർഡ്സ്, കൊച്ചിൻ
ഫോളി ആർട്ടിസ്റ്റ്
അജിത്ത് എ ജോർജ്ജ്
ലൊക്കേഷൻ സൗണ്ട്
Location FX Recording
സൗണ്ട് റെക്കോർഡിസ്റ്റ്
എമിൽ മാത്യൂസ്
ഫോളി റെക്കോർഡിസ്റ്റ്
അർണവ് ദത്ത, അരുണാഭ് ദത്ത
അസിസ്റ്റന്റ് സിങ്ക് സൗണ്ട്
ലൊക്കേഷൻ സൗണ്ട് റെക്കോർഡിസ്റ്റ്
ഫോളി റെക്കോർഡിസ്റ്റ്
സിങ്ക് സൗണ്ട്
ഫോളി റെക്കോർഡിസ്റ്റ്
ഫോളി ആർട്ടിസ്റ്റ്
അനന്ത് ചെന്നൈ, ഫോളി ആർട്ടിസ്റ്റ്
ഫോളി ആർട്ടിസ്റ്റ്
അസിസ്റ്റന്റ് സിങ്ക് സൗണ്ട്
ആശിക് ബെന്നി ആന്റണി, ആഷിക് ബെന്നി ആന്റണി, ലൊക്കേഷൻ സൗണ്ട് റെക്കോർഡിസ്റ്റ്
ഫോളി അസിസ്റ്റൻ്റ്
ഫോളി റെക്കോർഡിസ്റ്റ്
ചിത്രാഞ്ജലി സ്റ്റുഡിയോ
ലൊക്കേഷൻ സൗണ്ട്
അസിസ്റ്റന്റ് ശബ്ദലേഖനം, ആന വളർത്തിയ വാനമ്പാടി, എ മൊയ്തീൻ
ഫോളി ആർട്ടിസ്റ്റ്
സൗണ്ട് അസിസ്റ്റന്റ്
ഫോളി ആർട്ടിസ്റ്റ്
എസ് വിജയരത്നം
വെങ്കട പരി നടരാജൻ
ഫോളി ആർട്ടിസ്റ്റ്
സൗണ്ട് സൂപ്പർവിഷൻ ബാഹുബലി 2
കവിൻ മുതൽവൻ
ഫോളി ആർട്ടിസ്റ്റ്
ഫോളി ആർട്ടിസ്റ്റ്
ടി കൃഷ്ണനുണ്ണി, ചിത്രാഞ്ജലി
ഫോളി ആർട്ടിസ്റ്റ്
ഫോളി റെക്കോർഡിംഗ്
ഡയലോഗ് പ്രീമിക്സിംഗ്
അരവിന്ദ് ഓഡിയോസ്
ഫോളി ആർട്ടിസ്റ്റ്
ഫോളി ആർട്ടിസ്റ്റ്
ഗോപി കൃഷ്ണ ജി
ലൊക്കേഷൻ സൗണ്ട്
സിങ്ക് സൗണ്ട്
ഫോളി ആർട്ടിസ്റ്റ്
ഫോളി ആർട്ടിസ്റ്റ്
സൗണ്ട് അറ്റന്റർ
പ്രീമിക്സ്
ഫോളി ആർട്ടിസ്റ്റ്
തൽസമയ ശബ്ദലേഖനം
സൗണ്ട് എഫക്റ്റ്

Pages