റിക്സണ്‍ സേവിയർ

Rixon Xevier
റിക്സണ്‍ സേവിയർ
എഴുതിയ ഗാനങ്ങൾ: 1
സംവിധാനം: 1
തിരക്കഥ: 1

റിക്സണ്‍ സേവിയർ, ആകാശങ്ങളിൽ സിനിമയുടെ ഗാനരചയിതാവും സംവിധായകനും, ചിത്രസംയോജകനും തിരക്കഥാകൃത്തും