താളമയഞ്ഞൂ ഗാനമപൂർണ്ണം

താളമയഞ്ഞൂ ഗാനമപൂർണ്ണം
തരളലയം താഴും രാഗധാര
മന്ദം മായും നൂപുര നാദം
മാനസമോ ഘനശ്യാമായമാനം ( താളമയഞ്ഞൂ..)

ആലോലം ആശാലോലം
ആരാരോ പാടും ഗാനം
കുഞ്ഞിക്കണ്ണു ചിമ്മി ചിമ്മി
ഏതോ പൈതൽ
മുന്നിൽ വന്ന പോലെ ഏതു ജീവൽഗാനം
വാഴ്വിന്റെ കോവിലിൽ സോപാന ഗാനമായ്
ആടുന്ന നാഗിനി ബോധിപ്രവാഹിനി
ജീവന്റെ സംഗീതം ഓ ..... (താളമയഞ്ഞൂ...)

താലോലം തൈ തൈ താളം
താളത്തിൽ ചൊല്ലി ചൊല്ലി
കുഞ്ഞിക്കാലു പിച്ചാപിച്ചാ വയ്ക്കും കാലം
തുമ്പപ്പൂവിലോണത്തുമ്പി തുള്ളാൻ വന്നൂ
വേനൽ കിനാവുപോൽ പൂവിട്ടു കൊന്നകൾ
ഈ ജീവശാഖിയിൽ മാകന്ദ ശാഖിയിൽ
പാടീ കുയിൽ വീണ്ടും ഓ.... ( താളമയഞ്ഞൂ..)

 
നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
6.5
Average: 6.5 (2 votes)
Thalamayanju

Additional Info