പാടാം നമുക്ക് പാടാം

പാടാം നമുക്കു പാടാം
വീണ്ടുമൊരു പ്രേമഗാനം(2)
പാടിപ്പതിഞ്ഞ ഗാനം പ്രാണനുരുകും
ഗാനം ഗാനം
പാടാം നമുക്കു പാടാം
വീണ്ടുമൊരു പ്രേമഗാനം
let us sing the song of love
let us play the tune of love
let us share the pangs of love
let us wear the thorns of love (2)

ഒരു മലർ കൊണ്ടു നമ്മൾ
ഒരു വസന്തം തീർക്കും
ഒരു തിരി കൊണ്ടു നമ്മൾ
ഒരു കാർത്തിക തീർക്കും
പാല വനം ഒരു പാൽക്കടലായ്‌
അല ചാർത്തിടും അനുരാഗമാം
പൂമാനത്തിൻ താഴെ ........(പാടാം നമുക്കു പാടാം)

മധുരമാം നൊമ്പരത്തിൻ
കഥയറിയാൻ പോകാം
മരണത്തിൽ പോലും മിന്നും
സ്മരണ തേടി പോകാം
ആർത്തിരമ്പും ആ നീലിമയിൽ
അലിഞ്ഞാലെന്ത്‌ മുകിൽ ബാഷ്പമായ്‌
മറഞ്ഞാലെന്താ തോഴാ........(പാടാം നമുക്കു പാടാം)

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
5
Average: 5 (2 votes)
Paadaam namukku paadaam

Additional Info