പ്രളയപയോധി ജലേ

പ്രളയപയോധി ജലേ
ധൃതവാനസി വേദം
വിഹിതവഹിത്ര ചരിത്രമഖേദം
കേശവാധൃത മീനശരീരാ
ജയജഗദീശ ഹരേ
ജഗജഗദീശ ഹരേ

ക്ഷിതിരതി വിപുലതരേ
തവ തീഷ്ടതി പൃഷ്ടേ
ധരണി ധരണകിണ ചക്രഗരിഷ്ടേ
കേശവാധൃത കച്ഛപരൂപാ
ജയജഗദീശ ഹരേ
ജയജഗദീശ ഹരേ

ലസതിദശന ശിഖരേ
ധരണീ തവലഗ്നാ
ശശിനികളങ്ക കലേവ നിമഗ്നാ
കേശവാധൃത സൂകരരൂപാ
ജയജഗദീശ ഹരേ
ജയജഗദീശ ഹരേ

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Pralayapayodhi jale

Additional Info

Year: 
1986
Lyrics Genre: